اطلاعيه :مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سلامت در نظر دارد كه از اين هفته در اين قسمت از صفحه اصلي سلسله مباحث عوامل اجتماعي موثر بر سلامت را به استحضار خوانندگان محترم برساند .از كليه علاقمندان ،متخصصين و هنرمندان تقاضامنديم تا با ارسال آثار (مقاله – طرح – عكس ....) در خصوص عوامل اجتماعي موثر بر سلامت اين مركز را ياري نمايند.بديهي است كه آثار ارسالي به نام فرد ارسال كننده ثبت خواهد شد.
يکشنبه ٠٤ تير ١٣٩٦
سايت هاي مرتبط

1-مرکز پژوهش های سلامت مبتنی بر مشارکت جامعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

http://blog.tums.ac.ir/sdhprc/category/uncategorized

2-مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشي

http://www.uswr.ac.ir/index.aspx?siteid=1&siteid=331&siteid=331&siteid=331&siteid=331&siteid=331&siteid=21&siteid=21&fkeyid=&siteid=21&pageid=1551

3- مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد

 http://sdhprc.ir/homepage.html

4-مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقای سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان  

http://www.resv.hums.ac.ir/shdc

5- مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

 http://cbpr.kums.ac.ir/fa/index.aspx

6- مرکز تحقیقات ارتقای سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان

http://research.zaums.ac.ir/index.aspx?siteid=137&siteid=21&siteid=21&fkeyid=&siteid=21&pageid=19559

7-مرکز تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی در سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود

 http://www.shmu.ac.ir/research/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=63

8-مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی یزد

 http://www.ssu.ac.ir/index.php?id=10636

9- مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

 http://vcr.qums.behdasht.gov.ir/index.aspx?siteid=198&siteid=331&siteid=21&siteid=21&fkeyid=&siteid=21&pageid=38207

10-مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

 http://www.sbmu.ac.ir/SiteDirectory/avamele%20moaserbarsalamat/Pages/Default.aspx

11-مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه 

http://www.umsu.ac.ir/portal11/ads/paygah-salamat/index.htm

12- مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب های روانی و اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام

 
http://pirc.medilam.ac.ir

13-مركز تحقيقات سياست گذاري سلامت
http://www.ihrs.ir

14-مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گيلان

http://www.gums.ac.ir/sdhrc/

15-مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

http://sdhrc.mui.ac.ir/

16-مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهركرد

http://shdrc.skums.ac.ir/

 17-مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

http://www.zums.ac.ir/index.php?sid=127&slc_lang=fa&slct_pg_id=7139

18-مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی كردستان

http://www.muk.ac.ir/Muk/marakeztahgigati/social-health.aspx

19-مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فارس

http://sdh.sums.ac.ir/fa/index.html

     

 

اوقات شرعی
دسترسي سريع
»خدمات الكترونيك دانشگاه
» دسترسی به مقالات پژوهشی
» سایر مراكز تحقيقاتي دانشگاه
» دانلود پرسشنامه طرح تحقیقاتي
» همایش های سال 1392
کليه حقوق برای دانشگاه علوم پزشکی یاسوج محفوظ است