سايت هاي مرتبط

1-مرکز پژوهش های سلامت مبتنی بر مشارکت جامعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

http://blog.tums.ac.ir/sdhprc/category/uncategorized

2-مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشي

http://www.uswr.ac.ir/index.aspx?siteid=1&siteid=331&siteid=331&siteid=331&siteid=331&siteid=331&siteid=21&siteid=21&fkeyid=&siteid=21&pageid=1551

3- مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد

 http://sdhprc.ir/homepage.html

4-مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقای سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان  

http://www.resv.hums.ac.ir/shdc

5- مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

 http://cbpr.kums.ac.ir/fa/index.aspx

6- مرکز تحقیقات ارتقای سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان

http://research.zaums.ac.ir/index.aspx?siteid=137&siteid=21&siteid=21&fkeyid=&siteid=21&pageid=19559

7-مرکز تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی در سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود

 http://www.shmu.ac.ir/research/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=63

8-مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی یزد

 http://www.ssu.ac.ir/index.php?id=10636

9- مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

 http://vcr.qums.behdasht.gov.ir/index.aspx?siteid=198&siteid=331&siteid=21&siteid=21&fkeyid=&siteid=21&pageid=38207

10-مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

 http://www.sbmu.ac.ir/SiteDirectory/avamele%20moaserbarsalamat/Pages/Default.aspx

11-مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه 

http://www.umsu.ac.ir/portal11/ads/paygah-salamat/index.htm

12- مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب های روانی و اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام

 
http://pirc.medilam.ac.ir

13-مركز تحقيقات سياست گذاري سلامت
http://www.ihrs.ir

14-مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گيلان

http://www.gums.ac.ir/sdhrc/

15-مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

http://sdhrc.mui.ac.ir/

16-مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهركرد

http://shdrc.skums.ac.ir/

 17-مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

http://www.zums.ac.ir/index.php?sid=127&slc_lang=fa&slct_pg_id=7139

18-مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی كردستان

http://www.muk.ac.ir/Muk/marakeztahgigati/social-health.aspx

19-مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فارس

http://sdh.sums.ac.ir/fa/index.html

20- پایگاه (SDH ) وزارت بهداشت 

   http://sdh.behdasht.gov.ir 

آدرس: یاسوج - میدان امام حسین (ع) دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 6078 - 3334 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107