تصويبي

1- بسيج آموزش همگاني سلامت قلب ( با همكاري اداراه كل مبارزه با بيماري هاي غير واگير وزارت و معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج , مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سلامت )

2- تدوین ابزار استاندارد برای سنجش سواد سلامت مرتبط با HIV/AIDS و ارزيابی آن در شهر ياسوج

3-بررسي تاثير استفاده ازالگوي بازار يابي اجتماعي در كاهش رفتار هاي خطرناك رانندگي در بين رانندگان تاكسي شهر ياسوج

آدرس: یاسوج - میدان امام حسین (ع) دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 6078 - 3334 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107