اعضای هیات موسس

اعضای هیات موسس مرکزتحقیقات عوامل اجتماعی موثربرسلامت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

عضویت درمرکز (تمام وقت/نیمه وقت)

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

نام ونام خانوادگی

ردیف

نیمه وقت

مهندسی بهداشت محیط

PHDدکتری تخصصی

محمدمهدی بانشی

 

1

نیمه وقت

مهندسی بهداشت محیط

PHDدکتری تخصصی

قاسم حسنی

 

2

نیمه وقت

روانشناسی بالینی

PHDدکتری تخصصی

شیرعلی خرامین

 

3

نیمه  وقت

اورولوژی

فوق تخصص

صدراله محرابی سیسخت

 

4

تمام وقت

علوم تغذیه

PHDدکتری تخصصی

مهدی اکبرتبار

 

5

تمام وقت

 

 

 

 

آموزش بهداشت وارتقاء سلامت

PHDدکتری تخصصی

کامبیزکریم زاده شیرازی

 

 

 

 

6

آدرس: یاسوج - میدان امام حسین (ع) دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 6078 - 3334 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107