اهداف

بسم الله الرحمن الرحیم

اهداف مرکز تحقیقات عوام اجتماعی موثربرسلامت

 

·       توسعه کمی و کیفی تحقیقات و تولید شواهد معتبر در زمینه نابرابری های سلامت و عوامل اجتماعی موثر برسلامت.

·       ارتقاءبرون ده طرح های تحقیقاتی از قبیل ارائه مقالات علمی پژوهشی.

·       حمایت طلبی و جذب منابع مالی و انسانی.

·       توسعه، ترویج و بکارگیری دانش در زمینه مداخله برای ارتقاء سلامت جامعه.

·       ارزیابی شاخص های تعیین کننده های اجتماعی سلامت در سطح استان و کشور.

·       افزایش کمی طرح های مداخله ای با رویکرد جامعه محور و تعیین کننده های اجتماعی سلامت.

·       توانمند سازی مدیران،اعضای هیئت علمی و کارشناسان پژوهشی با برگزاری کارگاه های مختلف.

·       افزایش بکارگیری نیروی انسانی متخصص به منظور انجام تحقیقات .

·       افزایش تعداد طرح های مرتبط با ارزیابی شاخص های تعیین کننده های اجتماعی سلامت در سطح استان و کشور به میزان حداقل 5 طرح تحقیقاتی در هر سال.

·       اارتقای وضعیت شاخص های SDH در سال های آتی وبهبود بهره وری مرکز.

·       افزایش تعداد مقالات منتشر شده با آدرس مرکز در مجلات معتبر داخلی و خارجی به میزان حداقل10%وضع موجود در هر سال.

·       افزایش تعداد کارگاه ها به میزان حداقل 10%وضع موجود در هر سال .

·       افزایش تعداد طرح های مشترک انجام شده با سایر سازمان ها به میزان 4طرح تحقیقاتی مشترک در هر سال .

·       انتشار نتایج تحقیقات بر اساس نیاز مخاطبین با پوشش 90% طرح ها.

آدرس: یاسوج - میدان امام حسین (ع) دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 6078 - 3334 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107